Х Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді»

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних змін у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання низки існуючих проблем, а також європейської інтеграції України та виконання  зобов’язань згідно з основними міжнародними договорами у сфері захисту прав людини, у тому числі Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН.
З метою сприяння забезпеченню комплексного впровадження гендерної рівності та недискримінації до системи освіти та визначення шляхів спрямування розвитку освіти на системне дотримання гендерного підходу, що забезпечуватиме відповідність вітчизняної освіти світовим демократичним засадам, за підтримки Харківської обласної державної адміністрації на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова у вересні-жовтні 2016 року проводиться Х Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді».

Мета Конкурсу: вивчення та розповсюдження кращих практик забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
Основні питання, що пропонуються для науково-практичного аналізу:

  • гендерні стратегії: історія та сучасність;
  • гендерна рівність як чинник європейської інтеграції України;
  • гендерні аспекти сталого соціально – економічного розвитку;
  • гендерний компонент у сферах безпеки та оборони, охорони здоров’я, екології, соціального захисту, освіти, культури та ін.;
  • питання протидії дискримінації за ознакою статі; шляхи подолання негативних традиційних гендерних стереотипів.

До участі у Конкурсі запрошується студенти, аспіранти – автори/авторки оригінальних наукових робіт віком до 35 років включно. Наукові роботи у вигляді статті (до 15 сторінок) або наукового повідомлення (4-5 сторінок) слід надіслати до 15 жовтня 2016 року на адресу Оргкомітету (роздрукований примірник) та e-mail:       Galyna_Fesenko@ kname.edu.ua.
За результатами Конкурсу планується видання збірника наукових робіт.

Адреса Оргкомітету:
61002, Харків, Куликівський узв., 12, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Гендерний центр (адмін. корпус, каб. 228а), сайт: http://gc.kname.edu.ua.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Х Регіональному конкурсі наукових робіт молодих вчених
«Гендерна політика очима української молоді»

Прізвище, Ім’я, По-батькові

 

Місце навчання (ВНЗ, факультет, курс) або роботи (заклад, посада)

 

Науковий керівник (П.І.Б, науковий ступінь, вчене звання)

 

Назва конкурсної роботи

 

Конт. Телефон

 

E-mail

 

Необхідне технічне забезпечення

 

 

Вимоги до оформлення наукової роботи
Наукові роботи друкуються українською мовою, подаються у друкованому           (два примірники, формат А-4) та електронному форматах:

  • WinWord-97, шрифт – Times New Roman, розмір 14; інтервал між рядками – 1,25; вирівнювання по ширині, поля 25 мм з усіх боків; орієнтація сторінки: книжкова, абзац 1,25; сторінки не нумеруються;
  • перед  і після назви роботи має бути пропуск в один рядок; по центру – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом, нижче справа прізвище та ініціали автора(ів) та авторки(ок), наступний рядок – повна назва місця навчання/роботи. Через рядок – інформація про наукове керівництво; усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту); усі рисунки мають супроводжуватися підписами (знизу від рисунка, окремим абзацом);
  • посилання подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]; при цитуванні конкретні сторінки наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5]); якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще джерело, то воно відокремлюється від попереднього джерела крапкою з комою (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11]);

перелік джерел розташовується в порядку їх нумерації наприкінці статті після заголовку: Література.