Магістерська освітня програма “Гендерні студії”

logo_ma_gs_0

(спеціальність “054 Соціологія”)

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Україна)

Про програму

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з Лундським університетом (Швеція) в 2017-2018 навчальному році відкриває першу в Україні фахову магістерську програму підготовки дослідників гендерної проблематики у сучасному суспільстві.

Магістерська програма зі спеціальності “Соціологія” за освітньою програмою “Гендерні студії” дає можливість оволодіти фаховими знаннями та навичками для проведення соціологічних досліджень, здійснення аналітики явищ та процесів пов’язаних з гендерними відносинами. Гендерні студії є міждисциплінарним полем дослідження сучасних явищ та процесів, соціальних змін, проблематики гендерних нерівностей, ключових елементів феміністичної і квір теорії та практик громадського активізму. Програма спрямована на розширення компетентностей студентства у критичному та аналітичному мисленні, обговоренні і оцінюванні ключових положень соціальних теорій та результатів досліджень, опанування методами соціологічних досліджень гендерної проблематики та гендерної експертизи, оволодіння навичками створення та управління соціальними проектами з урахуванням гендерної рівності.

Магістерська програма гендерних студій стане успішним продовженням соціальної, поведінкової та гуманітарної освіти з різних спеціальностей, адже гендерна фаховість нині затребувана у всіх галузях суспільного життя: політиці, економіці, психології, праві, культурі, мистецтві, медіа, соціальних відносинах.

Успішне опанування програмою дає можливість не тільки глибше зрозуміти себе та своє оточення, вона забезпечує набуття фахових компетенцій соціологічного та гендерного підходу у дослідженні соціальних проблем, які є підготовкою як до наукової роботи, так і до професійної зайнятості з широким спектром можливостей: соціологічні та гендерні дослідження, управління персоналом, зв’язки з громадськістю, масові комунікації, соціальна політика, державна служба, діяльність міжнародних та громадських організацій тощо.

Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри) 120 ECTS кредитів.

Мови навчання: українська та англійська

За умови успішного проходження випускники та випускниці даної програми отримують диплом магістра соціології за освітньою програмою “Гендерні студії” Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дана програма також надає можливість отримати ступінь магістра наук (120 кредитів) з соціальних досліджень гендеру з професійною кваліфікацією з соціології в Лундському університеті (Швеція) http://www.lunduniversity.lu.se/ (Умови подвійного дипломування)

Вартість навчання

В Україні на 2016-2017 навчальний рік – 31,000 грн. за рік (вартість на 2017-2018 рік може змінитись, див. інформацію на сайті університету)

У Швеції – вартість навчання (вартість навчання один семестр станом на 2018-2019 рік може змінитись, див. інформацію на сайті Лундського університету http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/bachelors-maste…) може бути сплачено як за рахунок власних коштів студентів та студенток, так і рахунок стипендії (наприклад Еразмус) за умов перемоги в конкурсі стипендій у програмі обміну студентами.

Умови вступу

Правила прийому до КНУ

http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D0%9D%D0%A3%202017.pdf

Умови подвійного дипломування

До вступу на програму подвійного дипломування можуть подаватись студент(к)и, зараховані на програми магістра соціальних досліджень гендеру або магістра соціології в Лундському університеті та студент(к)и КНУ Тараса Шевченка, які зараховані на програму магістра соціології освітньої програми “Гендерні студії”, мають ступінь бакалавра соціології, мінімальний середній бал в дипломі бакалавра еквівалентно “3,0” з “4.0” за кумулятивним середнім балом (CGPA), або “С” за шкалою ECTS класифікації, або “B” в американській шкалі оцінок, або не менше 75 балів за 100-бальною шкалою; а також такі знання англійської мови: TOEFL оцінка мінімум 575 (Internet Based рахунок: 90), або оцінка IELTS принаймні 6,5 (неприпустимо менше ніж 5,5).

Подвійний диплом (Диплом магістра соціології з Гендерних студій та диплом магістра наук з соціальних досліджень гендеру з професійною кваліфікацією з соціології в Лундському університеті) магістр(иня) отримує за умов успішного навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка протягом першого, другого та четвертого семестрів та в Лундcькому університеті протягом третього семестру, дипломна робота має бути написана та захищається англійською мовою, оцінюється спільною комісією з професорів Лундського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Витрати на навчання та перебування у Швеції студент(к)и здійснюють із власних коштів або за рахунок отриманих стипендій/грантів

Навчальні дисципліни

 1. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (Methodology and Organization of Scientific Research with Basics of Intellectual Property) проф.Цимбалюк Н.М.
 2. Новітні методи аналізу даних в соціології (Advanced Methods of Data Analysis in Sociology) доц.Горбачик А.П.
 3. Дослідницькі парадигми в соціальних науках (Research Paradigms in Social Sciences) доц.Соболевська М.О.
 4. Методологія дослідження соціальних нерівностей (Methodology of Social Inequalities Studies) проф.Куценко О.Д.
 5. Професійна та корпоративна етика (Professional and Corporate Ethics) проф.Цимбалюк Н.М.
 6. Кількісні методи: мультиваріативний аналіз (Quantitative Methods: Multivariative Analysis) доц.Сидоров М.В.
 7. Гендер, вік, клас, нація: кроссекційний аналіз (Gender, Age, Class, Nation: Cross-sectional Analysis) доц.Бабенко С.С., ас.Харченко О.І.
 8. Методи аналізу нечислових даних в соціології (Methods of Qualitative Data Analysis) доц.Марченко А.М.
 9. Оціночні дослідження в соціології (Evaluation Research in Sociology) доц.Мазурик О.В.
 10. Критична феміністична перспектива в сучасній соціології (Critical Feminist Perspective in Modern Sociology) доц.Малес Л.В.
 11. Технології написання наукових текстів (Academic writing) доц.Малес Л.В.
 12. Гендер, тілесність та сексуальність (Gender, Body and Sexuality) доц.Червінська Т.Г.
 13. Феміністична критика класичної соціальної теорії (Feminist Critics of Classical Social Theory) доц.Червінська Т.Г.
 14. Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні (Social and Feminist Movements in World, Europe, Ukraine) доц.Фостер Л.Ф.
 15. Гендерна соціолінгвістика (Gender Sociolinguistics) доц.Малес Л.В.
 16. Соціологія гендеру (Sociology of Gender) доц.Бабенко С.С.,ас.Харченко О.І.

Дисципліни за вибором студентства – одна з кожного блоку
(Elective courses – one from the each block)

1.   Трансформація гендерного порядку у пост-соціалістичній Україні та Європі (Gender Order Transformation in Post-socialist Ukraine and Europe) доц.Малес Л.В.
АБО · Глобальний розвиток та сучасні виклики соціології (Current Challenges to Sociology and Global Development) доц.Бабенко С.С., доц.Цимбал Т.В.

2.   Гендер і сім’я: батьківство та піклування в Україні (Gender and Famity: Parenting and Care in Ukraine) доц.Малес Л.В., доц. Стрельник О.О.
АБО · Глобальний розвиток та сучасні виклики соціології (Current Challenges to Sociology and Global Development) доц.Бабенко С.С., доц.Цимбал Т.В.

3.   Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) доц.Малес Л.В., ас.Харченко О.І.
АБО · Соціологічний супровід соціальних проектів (Sociological Research and Social Projects) доц.Марченко А.М.

4.   Гендерована освіта (Gendered Education) ас. Харченко О.І.
АБО Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered Life Course and Life Success) доц.Бабенко С.С.

5.   Гендерний аналіз масмедіа (Gender Analysis of Mass Media) доц.Вілкова О.В.
АБО · Біографічний метод в соціальних дослідженнях (Biographical Method in Social Research) доц.Марченко А.М.

6.   Психологічне консультування (Psychological Consulting)
АБО · Якісні методи в гендерних дослідженнях (Qualitative Research Methods in Gender Studies) доц.Марченко А.М.

7.   Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of Masculinity and Men’s Studies) доц.Червінська Т.Г.
АБО · Аналіз соціальних мереж (Social Networks Analysis) доц.Марченко А.М.

На другому році навчання студентство проходить дві практики:

 • Виробнича практика “Соціологічне дослідження з гендерної проблематики”
 • Практика з гендерної експертизи

Бази практики: провідні соціологічні дослідницькі та наукові установи (Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Інститут соціальних досліджень ім.Яременка, та ін.), а також державні органи влади та громадські організації.

Основні компетентності випускників та випускниць програми з гендерних студій

 • Базові знання, вміння та навички з проведення соціологічного дослідження із використанням різних методів збору та аналізу інформації
 • Знання основних соціологічних теорій, вміння формулювати та аналізувати невідповідності теоретичних положень та практичних вимірів змін гендеру, класу, зайнятості, освіти, етнічності, сім’ї та сексуальності в сучасних суспільствах,
 • Володіння методами аналізу кількісних та якісних соціологічних даних
 • Базові знання з гендерної теорії та вміння їх застосувати на практиці
 • Навички соціальної деконструкції, зокрема, гендерного порядку
 • Вміння проводити гендерний аудит та експертизу
 • Здійснення аналітики соціальних явищ та процесів
 • Навички проектної та групової роботи
 • Написання академічних текстів та аналітичних звітів

Де можна працевлаштуватися після завершення навчання?

 • Міжнародні організації та фонди
 • Наукові установи та освітні програми
 • Державна служба
 • Приватні компанії
 • Громадські організації
 • ЗМІ

Джеоело: http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/magisterska-osvitnya-programa-genderni-studiyi